Regulamin Serwisu

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023

Restaurant Advisors Sp. z o.o.
NIP: 6772501662
KRS: 0001068091
kapitał zakładowy 5 tyś. zł

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach Usługi Płatnej, oferujemy użytkownikom dodatkowe funkcjonalności znane jako „Restaurant-Advisors Premium”. Te dodatkowe funkcje są dokładnie określane w ramach oferty, przedstawianej każdorazowo użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Płatnej.

Klient może wybrać kartę płatniczą jako formę płatności za zamówione towary poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Usługi dostarczane są w formie elektronicznej przez co nie wymagają ponoszenia kosztów dostawy.

Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas oznaczony (jeden miesiąc lub jeden rok, w zależności od wyboru użytkownika) automatycznie przedłuża się na analogiczny okres, chyba że użytkownik złoży oświadczenie o nieprzedłużaniu przed końcem okresu. Jest to zasada obowiązująca w przypadku umów na czas określony.

W przypadku rozwiązania umowy z powodów niezależnych od użytkownika, ten ma możliwość otrzymania zwrotu uiszczonej ceny proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca umowy. To zapewnia uczciwość wobec użytkownika, jeśli umowa zostanie przerwana z przyczyn poza jego kontrolą.

Jeśli dojdzie do rozwiązania umowy lub niemożności dalszego świadczenia Usługi Płatnej z przyczyn niezależnych od użytkownika, Restaurant-Advisors lub strona trzecia, która pośredniczyła przy płatnościach, zobowiązują się do dokonania zwrotu ceny w ciągu 14 dni od daty, kiedy taki obowiązek powstanie.

Kupujący będący przedsiębiorcą i dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością („Przedsiębiorca”) może skorzystać z procedury reklamacyjnej dotyczącej wad produktów cyfrowych. Reklamacje, takie jak złe działanie systemu, brak dostępu mimo opłacenia usługi, czy inne niezgodności z umową, należy zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy podany na stronie internetowej systemu. Przedsiębiorca powinien dostarczyć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty wspierające reklamację, takie jak opis wady, data jej stwierdzenia, oraz dowód zakupu. Dostawca usługi potwierdza otrzymanie reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, informując Przedsiębiorcę o dalszym postępowaniu. Dostawca usługi zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że z przyczyn od niego niezależnych termin ten zostanie przedłużony, o czym Przedsiębiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, dostawca usługi podejmuje się naprawy wady lub dostarczenia nowego, wolnego od wad produktu cyfrowego. Przedsiębiorca ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli naprawa wady jest niemożliwa lub nie skutkuje przywróceniem produktu do zgodności z umową. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy w przypadku wad, które były mu znane w chwili zawarcia umowy. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w przypadku zakupu produktów cyfrowych przez Przedsiębiorców, których charakter zakupów wynika z prowadzonej działalności gospodarczej. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, jednak zmiany te nie wpływają na prawa Przedsiębiorców wynikające z umów zawartych przed datą wejścia w życie zmian.

Usługa Płatna, jako Usługa Cyfrowa, podlega postanowieniom rozdziału 5b Ustawy. To oznacza, że stosuje się do niej konkretne regulacje i zasady obowiązujące w zakresie usług cyfrowych.

Przepisy nie wyłączają prawa użytkownika do odstąpienia od umowy, co zostało uregulowane w pkt. XIII. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika w przypadku zmiany zdania lub potrzeby zrezygnowania z Usługi Płatnej.

Anulowanie subskrypcji możliwe jest w zakładce Mój biznes > Subskrypcja i Płatności. Użytkownik może skorzystać z tej opcji w każdym momencie, a procedura anulowania subskrypcji zostanie przeprowadzona zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami.